کمربند انشعاب پلیمری پلی مهر اتصال سپاهان
کمربند پلی اتیلن پلی مهر اتصال سپاهان  به منظور گرفتن انشعاب جریان آب از لوله های PE و PVC در سیستم های آبیاری بارانی و مصارف آبرسانی کاربرد دارند این کمربندها در مقابل فشارهای کاری مجاز کاملا مقاوم بوده و نافی کمربندها طوری تقویت شده اند که از تغییر شکل آنها تحت شرایط دمایی و محیطی مختلف جلوگیری میکند . رزوه کمربندهای تولیدی با رزوه رایزر و اتصالات  کاملا منطبق می باشد.

سایز های موجود از کمربند پلی اتیلن پلی مهر اتصال سپاهان

ردیف

نام محصول سایز اینچ سایز سانتی متر
1 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*32

“1/2

32

2 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*32

“3/4

32

3 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*40

“1/2

40

4 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*40 “3/4

40

5 کمربند پلیمری انشعاب” 1*40

1″

40

6 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*50

“1/2

50

7 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*50

“3/4

50

8 کمربند پلیمری انشعاب” 1*50

1″

50

9 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*50

“1/4 1

50

10 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*50

“1/2 1

50

11 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*63

“1/2

63

12 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*63 “3/4

63

13 کمربند پلیمری انشعاب” 1*63

1″

63

14 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*63

“1/4 1

63

15 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*63

“1/2 1

63

16 کمربند پلیمری انشعاب” 2*63

2 “

63

17 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*75

“1/2

75

18 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*75

“3/4

75

19 کمربند پلیمری انشعاب” 1*75

1″

75

20 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*75 “1/4 1

75

21 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*75 “1/2 1

75

22 کمربند پلیمری انشعاب” 2*75

2 “

75

23 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*90

“1/2

90

24 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*90 “3/4

90

25 کمربند پلیمری انشعاب” 1*90

1″

90

26 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*90 “1/4 1

90

27 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*90 “1/2 1

90

28 کمربند پلیمری انشعاب” 2*90

2 “

90

29 کمربند پلیمری انشعاب “2/1 2*90

“1/2 2

90

30 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*110

“1/2

110

31 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*110 “3/4

110

32 کمربند پلیمری انشعاب” 1*110

1″

110

33 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*110 “1/4 1

110

34 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*110 “1/2 1

110

35 کمربند پلیمری انشعاب” 2*110

2 “

110

36 کمربند پلیمری انشعاب “2/1 2*110

“1/2 2

110

37 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1*125

“1/2

125

38 کمربند پلیمری انشعاب” 4/3*125 “3/4

125

39 کمربند پلیمری انشعاب” 1*125

1″

125

40 کمربند پلیمری انشعاب” 4/11*125 “1/4 1

125

41 کمربند پلیمری انشعاب” 2/1 1*125 “1/2 1

125

42 کمربند پلیمری انشعاب” 2*125

2 “

125

43 کمربند پلیمری انشعاب “2/1 2*125

“1/2 2

125