درپوش رزوه ای

درپوش رزوه ای پلیمری اتصالی می باشد که یک سر آن رزوه بیرون است که برای اتصال رزوه ماده بکار می رود.