رابط تبدیلی

رابط تبدیلی یکی از اتصالات پیچی پلی اتیلن است کهدرسیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی جهت اتصال دو لوله یا اتصال با سایز مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.