کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی شرکت پلی مهر اتصال سپاهان از اولین مرحله یا به محض ورود مواد اولیه به شرکت تا آخرین مرحله یا خروج محصول نهایی از انبار اقدام به سنجش بر اساس پارامترهای موجود برای کنترل کیفی می نماید و در تمامی مراحل در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی مراتب سریعا گزارش شده تا مشکل در اولین فرصت توسط مسوول واحد مربوطه بررسی شود.